Health deal chronische pijn

Wat is een health deal?

Health Deals bieden bedrijven en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan het stimuleren van zorginnovaties. Initiatieven uit het veld staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen aantoonbare belemmeringen aanlopen die volgens de initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich waar mogelijk en wenselijk inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Health Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast.

Dowload Health Deal Chronische Pijn

Ons doel:

Doel van deze Health Deal is het realiseren van een kentering in de behandeling van chronische pijnpatiënten door de implementatie van  de nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Dit moet leiden tot aantoonbare hogere gezondheidswinst voor de chronische pijnpatiënten en 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten  (conform de principes van Value Based Healthcare).

Wat betekent de healthdeal:

Waar draagt de health deal aan bij?

De Health Deals kunnen bijdragen aan het versnellen van zorginnovaties, wegnemen van belemmeringen van implementaties, gezamenlijke ontwikkelen van zorgstandaarden en best-practices, het leren van elkaar in diverse regio’s, het coördineren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek,  het gezamenlijk ontwikkelen van informatie-uitwisseling en E-health en het wegnemen van knelpunten hierbij.

Onze collectieve ambitie

Op weg naar de eerste milestones

Huidige regio’s:

Onze partners:

Lees meer over onze partners

Zinnig

 • Volledig betrokken bij beslissingen over uw gezondheid
 • In staat worden gesteld om in maximale mate voor jezelf te zorgen
 • Diagnostiek en advies door een multidisciplinair gespecialiseerd pijnteam
 • Bewezen en kosteneffectieve behandelmethodes

Zuinig

 • Zorg meer thuis uitvoeren met ondersteuning van E-health
 • Door samenwerking in de keten verminderen we fouten en miscommunicatie
 • Ketenmanager begeleidt u tijdens uw hele zorgtraject
 • Minder onnodige bezoeken en niet steeds dezelfde informatie verstrekken

Excellent

 • Patiënten worden betrokken bij keuzes en beter geïnformeerd 
 • Zorguitkomsten die direct van invloed zijn op uw kwaliteit van leven
 • Eenduidig pijn beleid voor de hele zorgketen in plaats van flipperkastzorg
 • Korte toegangstijden en hoge service bij zorgaanbieders

Veelgestelde vragen:

De healthdeal heeft geen resultaatverplichting maar richt zicht met name op de facilitering bij de implementatie van de chronisch pijn standaard.
Nee aan de healthdeal aanmelding zelf niet. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en andere betrokken instanties die financiering mogelijk maken van regionale implementaties.
Leven met pijn. Hoe ga je daarmee om?